Arvibase: Web Catalogue

Occurrences / Vorkommen

Follow the links ... Folgen Sie den Verbindungen ...

Home Genera Species Publications Localities

Poland
Kozi Grzbiet

Country : Poland
Outcrop : Kozi Grzbiet
Position : 50ø 51' 0" N - 20ø 21' 0" E
Age : Early Middle Pleistocene
Lithostratigraphy : karst
Species
Clethrionomys acrorhiza KORMOS 1933
Microtus agrestis LINNAEUS 1761
Microtus arvalidens KRETZOI 1958
Microtus gregaloides HINTON 1923
Microtus oeconomus PALLAS 1776
Mimomys intermedius NEWTON 1881
Pliomys episcopalis MEHELY 1914
Pliomys lenki HELLER 1930

This database was created using PaleoTax 2.3.

Updated 20.04.2011 - © Alexey Tesakov.