Arvibase: Web Catalogue

Occurrences / Vorkommen

Follow the links ... Folgen Sie den Verbindungen ...

Home Genera Species Publications Localities

Poland
Kielniki 3B

Country : Poland
Outcrop : Kielniki 3B
Position : 50ø 45' 0" N - 19ø 18' 0" E
Age : Late Pliocene (Gelasian)
Lithostratigraphy : karst
Species
Borsodia arankoides ALEXANDROVA 1976
Borsodia newtoni MAJOR 1902
Lemmus kowalskii CARLS & RABEDER 1988
Mimomys pliocaenicus MAJOR 1902
Mimomys pusillus MEHELY 1914
Mimomys reidi HINTON 1910a
Mimomys tornensis JÁNOSSY & vAN DER MEULEN 1975
Pitymimomys pitymyoides JÁNOSSY & vAN DER MEULEN 1975
Pliomys episcopalis MEHELY 1914
Ungaromys nanus KORMOS 1932
Villanyia exilis KRETZOI 1956

This database was created using PaleoTax 2.3.

Updated 20.04.2011 - © Alexey Tesakov.